6th FUND LP's

sumitomo
daikin
keikyu
rohto
monoful
monex
marui
seino
ffg
septeni
maeda
officechiba